Regulamin reklamacyjny

1. Postanowienia ogólne i definicja pojęć

a. Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami (w dalszej części tylko "Kodeks") i dotyczy towarów konsumpcyjnych (w dalszej części tylko "Towar"), dla których w okresie gwarancji są stosowane prawa Kupującego wynikające z tytułu rękojmi za wady (w dalszej części tylko "Reklamacje ").

b. "Sprzedawcą" jest firma handlowa, IN-ECO, spol. s ro, Radlinského 13 034 01 Ruzomberok, Słowacja, REGON firmy: 31644392, REGON-VAT: SK2020577526, Rejestracja:: Spółka wpisana do Rej. Handlowego przy Sądzie Okręgowym Žilina, Odd.: Sp. z o.o, nr akt: 3118/L.

c. "Kupujący" jest podmiotem, który zawarł ze Sprzedającym umowę kupna towaru.

2. Warunki gwarancji


a. Jeśli towar wykazuje widoczne wady, zwłaszcza jeśli towar został sprzedany kupującemu  w uszkodzonym opakowaniu transportowym, Kupujący jest uprawniony do nieodebrania towaru. W takim przypadku Kupujący zachowuje swoje prawo do zapewnienia prawidłowej realizacji przez Sprzedającego lub do zwrotu ceny zakupu w zależności od wyboru Kupującego.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru spowodowanych przez Kupującego, powstałych na wskutek używania towaru w nieodpowiednich ew. niekorzystnych warunkach, nieprawidłowej obsługi, zaniedbania towarów, nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowego obchodzenia się i użytkowania towarów, niewłaściwej konserwacji towarów, niekompetentnego montażu. Prawo do bezpłatnej naprawy w ramach gwarancji wygasa, również w razie niefachowej instalacji, niewłaściwego wdrożenia towarów do pracy, niewłaściwego obchodzenia się z towarami lub jakiejkolwiek niewłaściwej ingerencji w towar w okresie gwarancyjnym przez inną osobę aniżeli uprawnioną. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do odmowy zwrotu pieniędzy za taki towar i prawo odmowy wymiany go za inny towar. Wszelkie naprawy gwarancyjne są w przypadku, jeżeli do czasu ich egzekwowania nie wygasło prawo do zastosowania gwarancji, zgodnie z poprzednim punktem bezpłatne.

c. Długość okresu gwarancyjnego jest regulowany przez obowiązujące przepisy prawa i trwa 24 miesiące, z wyjątkami przewidzianymi przez prawo.

d. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym przypadku przewidzianym przez prawo. Odstąpienie wobec Sprzedającego jest skuteczne od momentu doręczenia pisemnego oświadczenia Kupującego o rozwiązaniu umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest anulowana od początku, a strony zobowiązane są do zwrotu wszystkiego, co uzyskały na jej podstawie.
 

3. Rozpatrzenie reklamacji


a. Reklamacje należy składać w siedzibie Sprzedającego.

b. Jeśli Kupujący skorzysta ze swojego prawa domagając się usunięcia usterki towaru w wyniku naprawy, natomiast w karcie gwarancyjnej  jest wyznaczony inny podmiot niż Sprzedawca, którego miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w tym samym miejscu co Sprzedającego lub w miejscu położonym bliżej Kupującego, Kupujący ma prawo do naprawy w ramach gwarancji przez podmiot wskazany w karcie gwarancyjnej.

c. W przypadku braku możliwości realizacji naprawy gwarancyjnej przez  inny podmiot niż Sprzedawca, zapewni naprawę gwarancyjną sprzedawca. Sprzedawca w dniu przyjęcia reklamacji wystawi Kupującemu dowód przyjęcia reklamacji, w którym dokładnie wskaże wady towaru, zgodnie z § 18 ust. 5 Ustawy o ochronie konsumentów. Po załatwieniu reklamacji sprzedawca informuje kupującego w formie poczty elektronicznej i jednocześnie doręczy Kupującemu e-mailem lub listem poleconym pisemny dokument o załatwieniu reklamacji (protokół reklamacyjny) w terminie nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji.

d. Ponadto, Kupujący ma prawo żądać naprawy gwarancyjnej w autoryzowanych centrach serwisowych, których wykaz załączono do dokumentacji towaru lub przekaże je Sprzedający na żądanie Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

e. Sprzedawca zdecyduje o zasadności reklamacji natychmiast, a w przypadkach złożonych w ciągu 3 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest złożona ocena techniczna stanu produktu, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie tego terminu konsument ma prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do wymiany produktu na nowy.

Sprzedawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji i zakończenia postępowania reklamacyjnego wg jednego z następujących sposobów:
a) przekazanie naprawionego towaru,
b) wymiana towaru
c) zwrot kosztów zakupu,
d) wypłata odpowiedniej zniżki z ceny towaru,
e) uzasadnienie odmowy reklamacji towaru.

f. W sytuacji, gdy towary mają być wysłane do Sprzedającego lub centrum serwisowego, Kupujący postępuje w taki sposób, aby towar został zapakowany w odpowiednie opakowanie, które w wystarczającym stopniu zabezpieczy towar i odpowiada wymaganiom odnośnie transportu towarów kruchych oraz oznaczy przesyłkę odpowiednimi symbolami.

g. Jeżeli reklamowany towar jest dostarczany pocztą lub kurierem na adres siedziby firmy (zob. http://www.membranovekompresory.sk/inpage/kontakt/) osoba odpowiedzialna odbierze tenże towar, skontroluje przesyłkę, dokumentację (faktura, paragon sprzedaży, pakowanie), decydującą datą terminu okresu upływu reklamacji jest data przyjęcia od kuriera lub listonosza. Zalecamy ubezpieczyć wysyłany przez Państwa towar. Nie odbieramy przesyłki za pobraniem.

h. Osoba odpowiedzialna w całości odpowiada za monitorowanie terminu reklamacji zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy nr 250/2007 Dz.U. RS o ochronie konsumenta oraz kodeksu cywilnego i bezpośredni kontakt z klientami w załatwianiu reklamacji w terminie określonym przepisami prawa w formie e-mail, SMS, wzgl. listu poleconego.

i. Centrum serwisowe po należytym załatwieniu reklamacji wezwie Kupującego telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób uzgodniony z Kupującym do odbioru naprawionego towaru i protokołu reklamacyjnego, ew. towar zostanie na podstawie wzajemnego porozumienia dostarczony wraz z protokołem reklamacji Kupującemu przesyłką poleconą.

j. W przypadku jakiejkolwiek wizyty technika serwisowego u Kupującego istnieje konieczność sporządzenia protokołu o stwierdzonych awariach i sposobie ich usunięcia. Bez takiego protokołu przyjazd serwisanta nie będzie brany pod uwagę.

k. Roszczenie gwarancyjne wygasa w przypadku nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego wdrożenia towaru do ruchu, jak również nieprawidłowego postępowania z towarem.

4. Postanowienia końcowe


a) W przypadku jakiejkolwiek reklamacji Kupujący poinformuje Sprzedawcę o złożeniu reklamacji i uzgodni z nim najbardziej odpowiednią formę postępowania reklamacyjnego. Sprzedawca biorąc pod uwagę charakter reklamacji zaoferuje Kupującemu wizytę serwisanta w celu naprawy towaru w miejscu ewentualnej instalacji, tj. u Kupującego, lub zaleci dostawę towaru do centrum serwisowego.

b. Niniejszy regulamin reklamacyjny wchodzi w życie z dniem 10.06.2013 r. Zmiany w regulaminie reklamacyjnym są zastrzeżone.

Jeżeli chcesz zareklamować swój towar, skontaktuj się z nami.

GwarancjaOkres gwarancji dla towarów wynosi 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna, chyba, że został określony inny okres gwarancji dla danego towaru, począwszy od daty odbioru towaru i potwierdzenia przez uprawnioną osobę niezbędnych dokumentów związanych z towarem. 24 miesięczny okres gwarancji dotyczy sprzedaży towarów na użytek własny [§ 620 ust. 1 kodeksu cywilnego]. W przypadku, gdy kupujący jest przedsiębiorcą i kupuje produkt na potrzeby działalności gospodarczej, okres gwarancji podlega warunkom gwarancji producentów zgodnie z § 429 ust. 2 kodeksu spółek handlowych.

Okres gwarancji zostaje wydłużony o okres, w którym nabywca nie mógł korzystać z towaru ze względu na naprawę gwarancyjną towaru.

W przypadku wymiany towaru na nowy Kupujący otrzymuje dokument, na którym zostanie podany wymieniony towar. Wszelkich pozostałych reklamacji dochodzi się na podstawie oryginalnego dokumentu dostawy i niniejszej karty gwarancyjnej. W przypadku wymiany towaru okres gwarancji rozpoczyna bieg od momentu odbioru nowego towaru, jednakże tylko dla nowego towaru.

Wszystkie uzasadnione naprawy gwarancyjne wykonywane są nieodpłatnie.

Karty gwarancyjne
Marki i kategorie towarów, do których odnosi się faktura VAT jako karta gwarancyjna: sprężarki Alita

Fakturę VAT otrzymają Państwo dodatkowo najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu doręczenia towaru.

Dział reklamacji

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok
Republika S‎owacji

Telefon: +421/44/4304662
Faks: +421/44/4304663
e-mail: eshop@in-eco.sk


Hurtownia
W razie zainteresowania regularną współpracą lub odbioru większej ilości towaru można skontaktować się z nami droga e-mailową eshop@in-eco.sk lub telefonicznie pod numerem: +421/44/4304662.