Zasady przetwarzania danych osobowych


W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez spółkę IN-ECO, spol. s r.o., uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej naszego sklepu internetowego www.dmuchawy-membranowe.pl, niniejszym przekazujemy Panu/Pani, jako osobie, której dane będą przez nas przetwarzane (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”), informacje, które administrator danych jest zobowiązany przekazać osobie, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 i nast. Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.


Administrator i jego dane kontaktowe

Nazwa handlowa:
Siedziba:
REGON:
Tel.:
E-mail:
IN-ECO, spol. s r.o.

Radinského 13, Ružomberok 034 01
31644392
044/4304662
info@in-eco.skMimo że nie jesteśmy prawnie zobowiązani do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej, ponieważ poważnie traktujemy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, podjęliśmy wszelkie niezbędne środki w celu ich ochrony oraz zabezpieczenia Pana/Pani praw w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych, dlatego można skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych osobiście, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na powyższe dane kontaktowe.

Przetwarzamy dane osobowe Pana/Pani, naszych klientów, które zbierane są w celu zawarcia umowy kupna sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej naszego sklepu internetowego, w przypadku jednorazowego zakupu bez rejestracji, również wtedy, gdy użytkownik rejestruje się w celu uzyskania dostępu do bazy danych, w której zapisywane są dane osobowe osoby, której dane dotyczą, historia transakcji, zamówień itp. Dokonując zakupu, klienci podają swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a przy pierwszej rejestracji – hasło użytkownika. Klienci mogą w każdej chwili aktualizować i zmieniać swoje dane osobowe, logując się na swoje konto. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wynikających z umowy kupna sprzedaży na odległość, w tym stosunków przedumownych, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych wynikających głównie z przepisów regulujących prawa konsumentów, reklamacji, również np. w zakresie księgowości i administracji podatkowej, prowadzenia rejestru itp. Nie przetwarzamy danych kart płatniczych podczas płatności online za pomocą karty; dane te są przetwarzane przez stronę trzecią, dostawcę płatności online. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziemy mogli prawidłowo wykonać zawartej z Panem/Panią umowy, dlatego też, jeżeli chce Pan/Pani dokonać u nas zakupu, jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do podania prawidłowych i aktualnych danych osobowych.

Podczas komunikowania się z Panem/Panią za pośrednictwem naszej strony internetowej i dla jej funkcjonalności przetwarzamy pliki cookie i inne identyfikatory online, które mogą prowadzić do indywidualnej identyfikacji. Identyfikatory te przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Więcej informacji na temat przetwarzania plików cookie można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Pana/Pani dane osobowe przekazujemy w celu dostarczania produktów, ich naprawy, obsługi gwarancyjnej i posprzedażowej, firmom świadczącym te usługi, dostawcom systemów informatycznych i platform chmurowych, pośrednikom, którym powierzyliśmy pisemnie przetwarzanie danych osobowych, czyli przekazujemy je odbiorcom lub osobom trzecim w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z umowy, z przepisów prawa lub gdy wyraził Pan/wyraziła Pani nam na to zgodę. Ponadto możemy ujawnić je organom publicznym, firmom windykacyjnym i innym osobom w celu dochodzenia roszczeń prawnych. Jednocześnie oświadczamy, że nie udostępniamy danych osobowych podmiotom w państwach trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe osób, których dane dotyczą, przez okres niezbędny do wykonania zobowiązań wynikających ze stosunku umownego, do czasu zrealizowania celu, dla którego są przetwarzane, jednak maksymalnie przez trzy lata od zrealizowania celu, dla którego są przetwarzane (umowa kupna sprzedaży, reklamacja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny...), po czym są usuwane. Dane osobowe dla celów marketingowych są przetwarzane przez okres trzech lat od daty ich pozyskania lub od daty uzyskania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe zebrane w celu określenia Pana/Pani zadowolenia z zakupu przetwarzamy przez 60 dni. Po osiągnięciu celu przetwarzania i upływie okresu przechowywania dane osobowe są niezwłocznie usuwane.
  

Pouczenie dotyczące Pana/Pani praw


Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Panu/Pani następujące prawa w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych:

1.) Prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Pana/Pani, a jeśli tak, prawo do dostępu do tych danych osobowych wraz z informacjami określonymi w niniejszym dokumencie.
2.) Prawo do tego, abyśmy bez zbędnej zwłoki skorygowali Pana/Pani nieprawidłowe dane osobowe oraz abyśmy uzupełnili Pana/Pani niekompletne dane osobowe.
3.) Prawo do usunięcia (bycia zapomnianym) Pana/Pani danych osobowych, jeżeli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone, a okres ich przechowywania upłynął.
4.) Prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jeśli:

  • kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych, w okresie weryfikacji ich prawidłowości,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • nie potrzebujemy już Pana/Pani danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do wykazania, wykonania lub obrony Pana/Pani roszczeń.

5.) Prawo do otrzymania danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą i które nam Pan/Pani przekazał/przekazała, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody i jest to technicznie wykonalne.
6.) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, które są przetwarzane ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes. O ile nie będziemy w stanie wykazać, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych leży w naszym uzasadnionym interesie, który przeważa nad Pana/Pani prawami i wolnościami, bez zbędnej zwłoki zakończymy przetwarzanie tych danych.
7.) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza prawo ochrony danych. Urzędem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27, nr tel.: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.


Z praw tych można skorzystać osobiście, wysyłając pisemną prośbę pocztą lub elektronicznie na nasze dane kontaktowe podane powyżej. Odpowiemy na Pana/Pani wniosek dotyczący przetwarzania Pana/Pani danych osobowych bez zbędnej zwłoki w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące; o powodach przedłużenia terminu poinformujemy Pana/Panią w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia Pana/Pani tożsamości podczas przetwarzania Pana/Pani żądania. W trakcie odpowiedzi na to żądanie poinformujemy Pana/Panią o procedurze weryfikacji Pana/Pani tożsamości, gdy odpowiemy na Twój wniosek. Informacje są udzielane bezpłatnie. Jeśli jednak Pana/Pani żądanie będzie nieuzasadnione lub będą się powtarzać, możemy pobrać uzasadnioną opłatę administracyjną za ich rozpatrzenie.

Niniejszym oświadczamy również, że nie wykonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą, bez wpływu ludzkiej oceny, w tym profilowania.